• Alle producten zijn toegevoegd aan je winkeltas

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid en Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De wederpartij; de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 2 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen, leveringen en informatie. 1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk door De Kleine Keuken zijn aanvaard.

1.4 De wederpartij die eenmaal een overeenkomst heeft gesloten met De Kleine Keuken waar onderhavige voorwaarden onderdeel van uitmaakten, stemt in dat op de volgende overeenkomsten de onderhavige voorwaarden ook van toepassing zijn.

1.5 Bedingen, die van deze voorwaarden afwijken zijn uitsluitend bindend indien zij schriftelijk/elektronisch zijn overeengekomen.

1.6 De Kleine Keuken heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Kleine Keuken stelt de wederpartij schriftelijk/elektronisch op de hoogte van de gewijzigde algemene voorwaarden, door deze aan de wederpartij te doen toekomen. Indien de wederpartij de gewijzigde algemene voorwaarden niet binnen 7 werkdagen afwijst, zullen de gewijzigde algemene voorwaarden rechtskracht hebben, ook op reeds bestaande overeenkomsten.

1.6 In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van De Kleine Keuken zijn vrijblijvend.

2.2 Opdrachten en acceptatie van aanbiedingen door de wederpartij zijn onherroepelijk.

2.3 De Kleine Keuken is slechts gebonden wanneer zij een order schriftelijk/elektronisch heeft aanvaard.

2.4 Al onze prijzen zijn in euro’s en exclusief vervoerskosten, tenzij anders overeengekomen. Indien De Kleine Keuken emballage van zaken op zich heeft genomen, zonder dat daarvoor schriftelijk/elektronisch een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de wederpartij daarvoor de door De Kleine Keuken gebruikte gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

2.5 Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn opgegeven prijzen

exclusief omzetbelasting.

2.6 Indien de kostprijs van de door De Kleine Keuken gebruikte zaken na het sluiten van de overeenkomst en voor de aflevering van de zaken stijgen door redenen waarop De Kleine Keuken geen invloed kan uitoefenen, zoals maar niet beperkt tot een verhoging van grondstof-, energieprijzen en accijnzen, is De Kleine Keuken gerechtigd de prijzen te verhogen.

Artikel 3 Wijziging van de overeenkomst

3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is dat de overeenkomst dient te worden gewijzigd, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk/elektronisch tussen De Kleine Keuken en wederpartij zijn overeengekomen. 3.2 Indien het tijdstip van levering hierdoor wordt beïnvloed, zal De Kleine Keuken de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 4 levering, levertijd en opslag

4.1 De datum van oplevering c.q. levering gaat eerst in nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens ter beschikking van De Kleine Keuken zijn gesteld.

4.2 De met de wederpartij overeengekomen leveringstermijn c.q. datum van aflevering is steeds bij benadering gegeven en is nimmer als fatale termijn aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk/elektronisch is overeengekomen. Indien overschrijding van de leveringstermijn plaatsvindt, zal De Kleine Keuken de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.3 In geval van overschrijding van de leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd tot het vorderen van een vergoeding voor directe of indirecte schade of tot niet-nakoming dan wel opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen , of over te gaan tot beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

4.4 De zaken dienen op de overeengekomen plaats en op het overeengekomen tijdstip van aflevering door of namens de wederpartij volledig in ontvangst te worden genomen. De afnemer draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden.

4.5 Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij is dan zonder ingebrekestelling in verzuim. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. De wederpartij blijft de koopsom verschuldigd. De Kleine Keuken is ook gerechtigd om de zaken aan een derde te verkopen. De netto opbrengst zal in mindering worden gebracht op de openstaande vordering.

10.4 De Kleine Keuken is nimmer aansprakelijk voor geleden schade behoudens indien en voor zoverre de geleden schade is ontstaan door opzet of grove schuld van De Kleine Keuken. De Kleine Keuken is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, gevolgschade en klantverlies.

10.5 De Kleine Keuken is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen, die worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. De Kleine Keuken is evenmin aansprakelijk voor schade indien de wederpartij in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien de wederpartij onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt.

Artikel 11 Verplichtingen wederpartij

11.1 Bij levering door De Kleine Keuken dient de wederpartij de bezorgde zaken te controleren in het bijzijn van de chauffeur. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  1. of de juiste zaken zijn geleverd;
  2. of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen

worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;

  1. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht)

overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Indien de tekortkoming

minder dan 5 % van het totaal bedraagt, zal wederpartij gehouden zijn het

geleverde volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de prijs.

11.2 Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de wederpartij, is de wederpartij verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te doen uitvoeren op de dag van aflevering.

11.3 Niet-nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door de wederpartij, waardoor De Kleine Keuken schade lijdt, is de wederpartij gehouden alle aan De Kleine Keuken toegebrachte schade te vergoeden.

Artikel 12 Vrijwaring

12.1 De wederpartij vrijwaart De Kleine Keuken voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door derden geleden schade in verband met de uitvoering van deze overeenkomst, welke het gevolg is van het handelen of nalaten van de wederpartij.

Artikel 13 Reclame

13.1 Indien de wederpartij wenst te reclameren, is hij gehouden dit aan De Kleine Keuken te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming of nadat hij de zichtbare tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na aflevering, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de wederpartij jegens De Kleine Keuken vervalt. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk/elektronisch aan De Kleine Keuken worden bevestigd.

13.2 Reclame ter zake van verborgen gebreken dient op straffe van verval van iedere aanspraak van de wederpartij jegens De Kleine Keuken uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat deze zijn ontdekt schriftelijk/elektronisch aan De Kleine Keuken kenbaar zijn gemaakt, doch uiterlijk binnen 2 maanden na de aflevering. Behouden zaken die een houdbaarheidsdatum hebben en het gebrek inhoudt dat de houdbaarheid korter is dan is aangegeven, in welk geval reclame tot het verstrijken van die houdbaarheidsdatum mogelijk is. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk/elektronisch aan De Kleine Keuken worden bevestigd.

13.3 Indien e wederpartij wenst te reclameren, dient De Kleine Keuken in de gelegenheid te worden gesteld de zaken te bezichtigen.

13.4 In geval van rechtvaardige reclame zal De Kleine Keuken de gebrekkige zaken kosteloos herleveren dan wel zal zij de gebrekkige zaken crediteren, een en ander naar keuze van De Kleine Keuken.

13.5 Na constatering van een tekortkoming aan een zaak is de wederpartij verplicht om binnen al zijn mogelijkheden verdere schade te voorkomen of te beperken.

13.6 Voorts dient wederpartij een schriftelijk/elektronische bevestiging te hebben ontvangen van De Kleine Keuken ten aanzien van acceptatie van de gewenste retourproducten. Zonder deze schriftelijk/elektronische bevestiging heeft wederpartij geen recht tot retourneren van bij De Kleine Keuken gekochte producten.

Artikel 14 Ontbinding van de overeenkomst

14.1 De vorderingen van De Kleine Keuken op de wederpartij zijn terstond opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan De Kleine Keuken ter kennis is gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. 14.2 In dat geval is De Kleine Keuken bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van De Kleine Keuken schadevergoeding te vorderen.

14.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is De Kleine Keuken bevoegd zonder in gebreke stelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd De Kleine Keuken verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot failliet verklaring doet of indien zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering van De Kleine Keuken op de wederpartij direct en geheel opeisbaar zonder dat De Kleine Keuken tot schadevergoeding en / of garantie is gehouden. In alle gevallen waarin de opdrachtgever kennis draagt van feiten en / of omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens De Kleine Keuken niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht De Kleine Keuken terstond in kennis te stellen.

Artikel 15 Geheimhouding 15.1 De wederpartij is verplicht al hetgeen haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bekend wordt, als vertrouwelijke informatie te behandelen, geheim te houden en van personeelsleden en derden die bij het uitvoeren van de overeenkomst betrokken zijn, hetzelfde te bedingen.

Artikel 16 Betaling

16.1 Indien niet anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting en/of verrekening. 16.2 Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de wederpartij in verzuim en is De Kleine Keuken gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan.

16.3 Indien de wederpartij met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan De Kleine Keuken verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.

16.4 Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is De Kleine Keuken bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich-tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van De Kleine Keuken op vergoeding van schade en kosten.

16.5 Indien gedurende het op grond van het vorige lid door het stilliggen van de werkzaamheden schade aan de producten ontstaat, komt deze niet voor rekening van De Kleine Keuken, mits zij bij de bekendheid hiermee de wederpartij tevoren schriftelijk/elektronisch heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg. 16.6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

16.7 Alle kosten vallende op (buiten) gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 17 Industriële en intellectuele Eigendomsrecht

17.1 De Kleine Keuken behoudt zich eventuele rechten van intellectuele en / of industriële eigendom (merken) in verband met door haar geleverde producten uitdrukkelijk voor.

Artikel 18 Technische eisen

18.1 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is De Kleine Keuken er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

18.2 Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de wederpartij nadrukkelijk schriftelijk/elektronisch te worden vastgelegd.

Artikel 19 Toepasselijk recht

19.1 Op elke overeenkomst tussen De Kleine Keuken en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20 Geschillen

20.1 Alle geschillen, uit met De Kleine Keuken gesloten overeenkomsten voortvloeiende, waaronder begrepen de vordering tot betaling van achterstallige bedragen, zullen bij uitsluiting van iedere andere instantie door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van De Kleine Keuken worden berecht.

20.2 Partijen kunnen, in afwijking van het bepaalde in lid a, schriftelijk/elektronisch overeenkomen de beslechting van het geschil door een andere instantie te doen plaatsvinden.