• Alle producten zijn toegevoegd aan je winkeltas

Alg. inkoopvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid en Definities 

  • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De Kleine Keuken (‘ons/onze’): gebruiker van onderhavige algemene voorwaarden.

De wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die overeenkomstig lid 2 van dit artikel van ons aanbiedingen

ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.

1.2   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met De Kleine Keuken gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen, leveringen en informatie.

1.3   De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk door De Kleine Keuken zijn aanvaard.

1.4   De wederpartij die eenmaal een overeenkomst heeft gesloten met De Kleine Keuken waar onderhavige voorwaarden onderdeel van uitmaakten, stemt ermee in dat op de

volgende overeenkomsten de onderhavige voorwaarden ook van toepassing zijn.

1.5   Bedingen, die van deze voorwaarden afwijken zijn uitsluitend bindend indien zij schriftelijk/elektronisch zijn overeengekomen.  

1.6   De Kleine Keuken heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Kleine Keuken stelt de wederpartij schriftelijk/elektronisch op de hoogte van de

gewijzigde algemene voorwaarden, door deze aan de wederpartij te doen toekomen en/of wederpartij naar de vindplaats te verwijzen. Indien de wederpartij de gewijzigde algemene voorwaarden niet binnen 7 werkdagen

afwijst, zullen de gewijzigde  algemene voorwaarden rechtskracht hebben, ook op reeds bestaande overeenkomsten.

1.6   In geval een of meerdere bepalingen  uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1   Alle aanbiedingen van De Kleine Keuken zijn vrijblijvend, tenzij uit de aanbieding het tegendeel volgt en/of in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2   Acceptatie van aanbiedingen, het plaatsen van orders danwel het geven van een opdracht door of vanwege de wederpartij, is onherroepelijk. 

2.3   De Kleine Keuken is echter pas gebonden aan de aanbieding/order/opdracht wanneer zij zulks schriftelijk/elektronisch heeft aanvaard.

2.4   Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief vervoerskosten, tenzij anders overeengekomen. Indien De Kleine Keuken emballage van zaken op zich heeft genomen, zonder dat daarvoor schriftelijk/elektronisch een prijs is overeengekomen, is zij gerechtigd de wederpartij daarvoor de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.  

2.5   Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting.

2.6   Indien de kostprijs van de door De Kleine Keuken gebruikte zaken na het sluiten van de overeenkomst en vóór de aflevering van het overeengekomene stijgen ten gevolge van omstandigheden waarop De Kleine Keuken geen invloed kan uitoefenen, zoals maar niet uitsluitend een verhoging van grondstof-, energieprijzen en accijnzen, is De Kleine Keuken gerechtigd de prijzen te verhogen.

 

Artikel 3 Wijziging van de overeenkomst 

3.1   Als tijdens de looptijd van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is dat de overeenkomst wordt gewijzigd, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk/elektronisch tussen De Kleine Keuken en

wederpartij zijn overeengekomen. 

3.2   Indien het tijdstip van levering door de in dit artikel bedoelde wijziging wordt beïnvloed, zal De Kleine Keuken de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 

 

Artikel 4 levering, levertijd en opslag

4.1   De uitvoering van het overeengekomene neemt eerst een aanvang nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens ter beschikking van De Kleine Keuken zijn gesteld.

4.2   De met de wederpartij overeengekomen leveringstermijn c.q. datum van aflevering is steeds bij benadering gegeven en geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk/elektronisch anders overeengekomen.

Indien overschrijding van de leveringstermijn plaatsvindt, zal De Kleine Keuken de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.3   In geval van overschrijding van de leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd tot het vorderen van een vergoeding voor directe of indirecte schade of tot  niet-nakoming dan wel opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen of over te gaan tot beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

4.4   De door De Kleine Keuken te leveren zaken dienen op de overeengekomen plaats en op het overeengekomen tijdstip van aflevering door of namens de wederpartij volledig in ontvangst te worden genomen. De afnemer draagt zorg voor voldoende laad- en losmogelijkheden.

4.5   Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij is dan zonder ingebrekestelling in verzuim en zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. De wederpartij blijft de koopsom verschuldigd.

4.6 De Kleine Keuken behoudt zich het recht voor om- indien wederpartij in gebreke blijft met de in het vorige lid bedoelde afname en geen maatregelen neemt ter opheffing van het verzuim - de opgeslagen zaken aan een derde te verkopen, zonder dat dit de wederpartij ontslaat van de op hem ingevolge de overeenkomst rustende verplichtingen.  

 4.7   Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de wederpartij of een kennelijke hulppersoon van wederpartij zijn gebracht. 

 

Artikel 5 Expeditie/transport 

5.1   Op alle transporten die De Kleine Keuken op zich neemt en/of namens hem door anderen worden uitgevoerd, zijn van toepassing de Algemene Vervoers Condities (AVC voorwaarden) voor zover het binnenlands vervoer betreft en de CMR condities voor zover het grensoverschrijdend vervoer betreft. Bij strijdigheid tussen een bepaling van de AVC of CMR condities en de onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 6 Gefaseerde uitvoering

6.1   Het is De Kleine Keuken toegestaan de overeenkomst gefaseerd uit te voeren, tenzij deze gedeeltelijke uitvoering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de overeenkomst in gedeelten wordt uitgevoerd, is De Kleine Keuken steeds bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Artikel 16 is onverkort van toepassing.

 

Artikel 7 Emballage

7.1   Via De Kleine Keuken geleverde emballage, voorzover niet bedoeld voor eenmalig gebruik, waaronder maar niet beperkt tot  pallets en kratten, blijven eigendom van De Kleine Keuken, óók indien de wederpartij daarvoor statiegeld heeft betaald. De

emballage wordt retour genomen tegen de op het moment van teruggave geldende factuurprijs. Emballage dient door de wederpartij schoon, fris en onbeschadigd te worden opgeleverd.

7.2   Bij het retourneren van emballage via eigen transportmiddelen van De Kleine Keuken dient de emballage gesorteerd voor transport gereed te staan.

7.3   De Kleine Keuken mag weigeren om niet via haar geleverde emballage terug te nemen.

7.4   Ingeval van verlies of beschadiging van de emballage vervalt de aanspraak van de wederpartij op teruggave van het statiegeld. De wederpartij dient de geleden schade te

vergoeden onder aftrek van het betaalde statiegeld.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1   Alle door De Kleine Keuken in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van De Kleine Keuken totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de

met De Kleine Keuken gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

8.2   Door De Kleine Keuken geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud  vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het

eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enigerlei andere wijze te bezwaren.

8.3   De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van De Kleine Keuken veilig te stellen.

8.4   Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om De Kleine Keuken daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

8.5   Voor het geval De Kleine Keuken zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan De

Kleine Keuken om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 9 Overmacht

9.1   Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Kleine Keuken geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Kleine Keuken redelijkerwijs niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen. In dat geval stelt De Kleine Keuken de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte van de ontstane overmachtssituatie.

9.2   Tijdens overmacht worden de verplichtingen van De Kleine Keuken opgeschort. De Kleine Keuken heeft de mogelijkheid de ontbinding van de overeenkomst in te roepen

zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, dan wel de overeenkomst in gewijzigde vorm na te komen.

9.3  Indien De Kleine Keuken bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen, is De Kleine Keuken gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Artikel 16 is onverkort van

toepassing.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1   De aansprakelijkheid van De Kleine Keuken in verband met eventuele tekortkomingen ter zake door hem geleverde zaken en daarmee samenhangende diensten is beperkt tot het nakomen van de in  artikel 13 omschreven verplichtingen na reclame.

10.2   De Kleine Keuken verplicht zich zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken. 

10.3   Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van De Kleine Keuken  beperkt tot de

factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

10.4   De Kleine Keuken  is nimmer aansprakelijk voor geleden schade behoudens indien en voor zover de geleden schade is ontstaan door opzet of grove schuld van De Kleine Keuken. De Kleine Keuken is nimmer aansprakelijk voor indirecte of

immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, gevolgschade en klantverlies.

10.5   De Kleine Keuken is niet aansprakelijk voor de (on)juistheid of (on)volledigheid van inlichtingen of adviezen, die worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. 10.6    De Kleine Keuken is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit omstandigheden die redelijkerwijze voor rekening en risico van wederpartij komen, waaronder het verstrekken van onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie en/of materialen, terwijl deze informatie/materialen voor de uitvoering van het overeengekomene noodzakelijk zijn; het niet-tijdig verstrekken van informatie waardoor uitvoering van het overeengekomene vertraging oploopt; nalatigheid aan de zijde van wederpartij met betrekking tot alle op hem rustende verantwoordelijkheden.

 

Artikel 11 Verplichtingen wederpartij

11.1   Bij levering door De Kleine Keuken dient de wederpartij de bezorgde zaken te controleren in het bijzijn van de chauffeur. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of

het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  1. of de juiste zaken zijn geleverd;
  2. of de afgeleverde zaken voldoen aan de kwaliteitseisen, die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;
  3. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (aantal, hoeveelheid, gewicht) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.

Indien de tekortkoming minder dan 5 % van de totale levering bedraagt, zal wederpartij gehouden zijn het geleverde volledig te accepteren tegen evenredige vermindering van de prijs.

11.2   Indien de zaken bij een derde worden afgeleverd, die deze houdt voor de wederpartij, is de wederpartij verplicht de in lid 1 bedoelde inspectie uit te voeren of te

doen uitvoeren op de dag van aflevering.

11.3   In geval van niet-nakoming door de wederpartij van de op hem rustende verplichtingen op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst en De Kleine Keuken als gevolg daarvan schade lijdt, is de wederpartij gehouden alle door De Kleine Keuken geleden schade te vergoeden.   

 

Artikel 12 Vrijwaring

12.1 De wederpartij vrijwaart De Kleine Keuken voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan De Kleine Keuken toerekenbaar is.

12.2 Indien De Kleine Keuken uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden De Kleine Keuken zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is De Kleine Keuken, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Kleine Keuken en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

12.3 Wederpartij verklaart dat hij, voor zover van toepassing,  handelt in overeenstemming met alle verplichtingen die op hem rusten op grond van de Warenwet en/of Europese levensmiddelenwetgeving. Wederpartij neemt in ieder geval de Hygiënecode CBL in acht en/of voldoet aan de HACCP-eisen. Wederpartij vrijwaart De Kleine Keuken voor alle eventuele aanspraken van derden die schade lijden in verband met niet-naleving van wettelijke verplichtingen en/of van toepassing zijnde HACCP-protocol door wederpartij.

 

Artikel 13 Reclame

13.1   Indien de wederpartij wenst te reclameren, is hij gehouden dit aan De Kleine Keuken te melden en wel zo spoedig mogelijk na de ontdekking van de tekortkoming

of nadat hij de zichtbare tekortkoming redelijkerwijs had moeten ontdekken, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na aflevering, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de

wederpartij jegens De Kleine Keuken vervalt. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk/elektronisch  aan De Kleine Keuken worden bevestigd.

13.2   Reclame ter zake van verborgen gebreken dient op straffe van verval van iedere aanspraak van de wederpartij jegens De Kleine Keuken uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk/elektronisch aan De Kleine Keuken kenbaar te zijn gemaakt, doch uiterlijk binnen 2 maanden na de aflevering. In geval van reclame met betrekking tot zaken die een houdbaarheidsdatum hebben en het gebrek inhoudt dat de houdbaarheid korter is dan is aangegeven, is reclame tot het verstrijken van die houdbaarheidsdatum mogelijk. Deze melding moet, indien zij mondeling is geschied, direct schriftelijk/elektronisch aan De Kleine Keuken worden bevestigd.

13.3   Indien de wederpartij wenst te reclameren, stelt hij De Kleine Keuken in de gelegenheid de zaken te bezichtigen.

13.4   In geval van een gerechtvaardigde reclame zal De Kleine Keuken de gebrekkige zaken kosteloos herleveren dan wel crediteren, een en ander ter keuze van De Kleine Keuken.

13.5   Na constatering van een tekortkoming aan een zaak is de wederpartij verplicht om binnen al hetgeen te doen dat redelijkerwijs mogelijk is om de omvang van de schade te beperken en/of verdere schade te voorkomen.

13.6   Voorts dient wederpartij een schriftelijk/elektronische bevestiging te hebben ontvangen van De Kleine Keuken ten aanzien van acceptatie van de gewenste retourproducten. Zonder deze schriftelijk/elektronische bevestiging heeft wederpartij geen recht tot retourneren van bij De Kleine Keuken gekochte producten.

 

Artikel 14 Ontbinding van de overeenkomst 

14.1   De vorderingen van De Kleine Keuken op de wederpartij zijn terstond opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan De Kleine Keuken ter kennis is

gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen. 

14.2   In dat geval is De Kleine Keuken bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van De Kleine Keuken schadevergoeding te vorderen. 

14.3   Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is De Kleine Keuken bevoegd zonder in gebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en onverminderd enigerlei andere aan De Kleine Keuken toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de wederpartij overlijdt, surséance van

betaling aanvraagt, aangifte tot failliet verklaring doet of indien zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering

van De Kleine Keuken op de wederpartij direct en geheel opeisbaar zonder dat De Kleine Keuken tot schadevergoeding en / of garantie is gehouden. In alle gevallen

waarin de wederpartij kennis draagt van feiten en / of omstandigheden die hem goede grond geven te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens De Kleine Keuken niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht De Kleine Keuken terstond in kennis te

stellen.

 

Artikel 15 Geheimhouding.

15.1   De wederpartij is verplicht al hetgeen haar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bekend wordt, als vertrouwelijke informatie te behandelen, geheim te

houden en van personeelsleden en derden die bij het uitvoeren van de overeenkomst betrokken zijn, hetzelfde te bedingen.

15.2   Indien de wederpartij in strijd handelt met het voorgaande lid, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van €5000,00, vermeerderd met €250,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

 

Artikel 16 Betaling

16.1   Indien niet anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting en/of verrekening. 

16.2   Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de wederpartij in verzuim en is De Kleine Keuken gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan.

16.3   Indien de wederpartij met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan De Kleine Keuken verschuldigd is in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.

16.4   Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is De Kleine Keuken bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Het in de vorige zin

bepaalde laat onverlet het recht van De Kleine Keuken op vergoeding van schade en kosten.

16.5   Indien gedurende het op grond van het vorige lid door het stilliggen van de werkzaamheden schade aan de producten ontstaat, komt deze niet voor rekening van De Kleine Keuken, mits zij bij de bekendheid hiermee de wederpartij tevoren

schriftelijk/elektronisch heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg. 

16.6   Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

16.7   Alle kosten vallende op (buiten) gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 17 Industriële en intellectuele Eigendomsrechten

17.1   De Kleine Keuken behoudt zich alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom (merken) in verband met door haar geleverde producten en/of verleende diensten uitdrukkelijk voor.

17.2 Het is de wederpartij niet toegestaan de producten of de recepturen van de producten na te maken, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze openbaar te maken of in het verkeer te brengen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld en tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

17.3 De wederpartij zal zich ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën, concepten of voorstellen van De Kleine Keuken in verband met of voortvloeiende uit de overeenkomst danwel anderszins, buiten De Kleine Keuken om zelf uit te (laten) voeren of de uitvoering van een opdracht door een ander -niet zijnde De Kleine Keuken- te laten herhalen, als ware het afkomstig van of uitgevoerd door De Kleine Keuken.

17.4 Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden producten van De Kleine Keuken onder een andere naam te (doen) verkopen.

17.5 Het is wederpartij niet toegestaan publiekelijk uitlatingen te doen met betrekking tot De Kleine Keuken, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van De Kleine Keuken.

Artikel 18 Technische eisen

18.1   Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is De Kleine Keuken er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken

voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt

niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

18.2   Alle andere technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en die afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door de wederpartij nadrukkelijk schriftelijk/elektronisch te worden vastgelegd.

 

Artikel 19 Toepasselijk recht 

19.1   Op elke overeenkomst tussen De Kleine Keuken en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2   De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt, voor zover van belang, nadrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 20 Geschillen

20.1   Alle geschillen die mochten voortvloeien uit de met De Kleine Keuken gesloten overeenkomsten, waaronder begrepen de vordering tot betaling van achterstallige bedragen, zullen bij uitsluiting van iedere andere instantie door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van De Kleine Keuken worden berecht.

20.2   Partijen kunnen, in afwijking van het bepaalde in lid a, schriftelijk/elektronisch overeenkomen de beslechting van het geschil door een andere instantie te doen plaatsvinden.

 

 

 

De Kleine Keuken v.2.0 juni 2018